El Bo Jove d’Habitatge és una ajuda que contribuirà al pagament de la renda o preu pel lloguer d’un habitatge o d’una habitació amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés i el manteniment. L’ajuda serà de 250 euros mensuals amb el límit de l’import mensual de la renda de l’arrendament o del preu de la cessió.

Quins requisits que han de reunir les persones beneficiàries?

Per a ser beneficiari del Bo Jove d’habitatge, en termes generals i a l’espera que aquests siguin concretats pel Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, s’han de reunir els següents requisits:

  1. Ser persona física i tenir entre 18 i 35 anys, inclosa l’edat de trenta-cinc en sol·licitar l’ajuda.
  2. Tenir la nacionalitat espanyola, ser ciutadà comunitari o residir regularment a Espanya.
  3. Ser titular o estar en condicions de subscriure, com a persona arrendatària, un contracte d’arrendament en els termes de la Llei d’Arrendaments Urbans o, en qualitat de persona cessionària, d’un contracte de cessió d’ús, o un contracte d’habitació.
  4. Disposar de, com a mínim, una font regular d’ingressos per unitat de convivència, igual o inferior a fins a 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). En el supòsit de lloguer d’habitació, només es consideraran els ingressos de la persona física arrendatària. És a dir 24.318 euros anuals.
  5. L’ habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent durant tot el període que es concedeixi l’ajuda. Les persones que encara no hagin signat el contracte en el moment de demanar l’ajuda, tindran tres mesos per a presentar l’empadronament i l’ajuda quedarà condicionada a la seva aportació.
  6. No rebre altres ajudes al pagament del lloguer, ja siguin autonòmiques o locals. En canvi, l’ajuda al lloguer per a joves sí que és compatible amb l’ingrés mínim vital.
  7. El preu que es pagui per l’habitatge haurà de ser igual o inferior a 600 euros mensuals (sense incloure places de garatge, annexos o similars). En el cas de lloguer d’habitació aquesta renda o preu haurà de ser igual o inferior a 300 euros mensuals.

Inicialment, el preu del lloguer no podia superar els 600 euros, però les comunitats autònomes podran ampliar el topall fins als 900 euros. En el cas del lloguer d’habitacions, el preu límit se situa en 300 euros ampliable fins els 450 euros.

Excepcionalment, es podrà  aplicar un límit màxim de preu de l’habitatge superior a 900 euros, en cas que en el mateix domicili convisquin dues o més persones joves que siguin beneficiàries de l’ajuda i que hagin subscrit, totes elles, el contracte de lloguer o cessió d’habitatge.

Cal tenir en compte que el termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 8 de juny de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 17 de juny. Aquestes sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcta, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

+INFO AQUÍ

Així mateix, també podeu adreçar-vos a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de la Terra Alta, telèfon 977 42 00 18 (opció 2: Habitatge), o a mitjançant el correu electrònic: habitatge@terra-alta.cat